Posts

Dr. P.C. Hoek over Augustinus, Luther, Calvijn en de rechtvaardiging (beeldopname)

Afbeelding
'Het Oude Testament roept om Hem, het Nieuwe Testament roept Hem uit. Als het Lam. Als die Man van smarten. Als die Ander op Wie de straf was die ons de vrede aanbrengt.' Dr. P.C. Hoek laat zien dat onderwijs over de leer van de rechtvaardiging vandaag even actueel is als tijdens de Reformatie. Reformatie‘Alleen de ervaring maakt de theoloog’, zei Luther. Toch is kennis van de Bijbelse kernpunten van het belijden van groot belang, zowel voor gemeenteleden als voorgangers. De rechtvaardiging van zondaren vormt een kernpunt in het belijden.Calvijn noemt in zijn Institutie de rechtvaardiging ‘de voornaamste pijler waarop de godsdienst rust’. Volgens hem is het de belangrijkste sleutel van het hele Evangelie (Institutie III, 11, 4).Genoeg van je eigen gerechtigheidIn een brief aan een ordebroeder in het Augustijnerklooster in Memmingen schreef Luther in 1516 over de rechtvaardiging. Prof. Dr. A. de Reuver citeert deze brief in zijn boek ‘Kruis en gratie – Calvijn over de rechtvaar…

Gelovige rust op Christus alleen

Afbeelding
‘Zoals alle beloften in Christus zijn, zo is Christus ook in alle beloften.’ Ebenezer Erskine (1680-1754) vond het belangrijk dat zijn luisteraars oog kregen voor Christus, door het Woord. Hij pleitte voor een ‘hartelijk’ en ‘welmenend’ aanbod van genade. ZaligmakerSoms geeft iemand in één zin een blik in het hart, waardoor je als het ware een samenvatting krijg van hoe iemand in het leven staat. Ebenezer Erskine was oud en lag op bed. Vrienden kwamen langs om afscheid te nemen. Hij zei tegen hen: ‘Ik weet dat wanneer mijn ziel deze tabernakel van leem (het lichaam) verlaat, zij als het ware tot in de schoot van de Zaligmaker zal vliegen, zoals een vogel naar zijn geliefde nest.’ (Van Valen, pag. 304) Hij ging dus naar een vertrouwde plaats. Met Paulus wist hij zich ‘met Christus verborgen in God.’ In het leven, maar ook na de dood. Veilig in Jezus’ armen. Vereniging met Christus, dat was waar hij vanuit leefde en tegelijkertijd naar uitzag. Geloof‘Christus en het geloof zijn zo hecht…

Koester stilte en beweging

Afbeelding
Omdat ik mijn hometrainer moeilijk op het dak van de auto kan binden, maak ik stevige ochtendwandelingen tijdens vakantieweken. De stilte, de schoonheid van de schepping; het zet aan tot meditatie. Beweging en ontspanningOm lichamelijk en psychisch fit te blijven, heb ik mijzelf een aantal jaren geleden een regime van dagelijks 30 minuten fietsen opgelegd. Bij het ochtendgloren, na de stille tijd, eerst op de pedalen. Geen grote inspanning; maar met 15 kilometer per dag fiets je op jaarbasis toch een paar keer heen en weer naar Zwitserland. Onderweg is er ruimte voor nadenken, lezen of luisteren. Waarom die nadruk op beweging? Omdat we meer zijn dan alleen ons hoofd. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om onderweg naar of tijdens het werk lichamelijk flink te ontspannen. Een sportman of -vrouw zijn velen van ons evenmin. Ik in elk geval niet. Dan zijn haalbare initiatieven nodig om in beweging te blijven. Zeker wanneer je niet als vanzelf vrolijk wakker wordt. Gevoelens van neerslacht…

Vijf overwegingen van Thomas Boston bij het onderschatten van zonden

Afbeelding
‘Het is geloof dat het harde hart versmelt, dat leidt tot bekering. Het oog van het geloof vestigt zich op God in Christus, en dan keert de ziel zich tot Hem tot bekering.’ Aldus Thomas Boston (1676-1732). Deze puritein was bezorgd omdat het onderschatten van zonden ons afhoudt van Christus. VerhinderingenAllerlei redenen kunnen je afhouden van bekering. Volgens Thomas Boston, een Schotse predikant, was ‘achteloosheid’ een groot probleem. Velen dachten in zijn tijd onvoldoende na over het feit dat men zondigde en daarmee schuldig stond voor God. Boston: ‘Zij verslapen zorgeloos hun tijd.’ Anderen waren druk met bezittingen in deze wereld. Sommigen hadden allerlei vooroordelen tegen het dienen van God, of waren er te hoogmoedig voor. De kern van het probleem was echter dat men niet geloofde: ‘Ongeloof, het niet omhelzen van Christus en het niet aannemen van de genade van God in Hem, is een groot beletsel op de weg van de bekering.’Besef van zondenWie schuld onderschat, heeft geen behoe…

Bijbelse voeding voor kinderen en moeders

Afbeelding
Wat je als kind aan vorming thuis opdoet, gaat je leven lang mee.Dat geldt voor wat je thuis samen zingt en wat je leert door trouw Bijbellezen aan tafel. Zelf heb je als opvoeder echter ook vorming nodig. Wat biedt jou als moeder hulp bij Bijbelse vorming en voeding? Twee inspiratiebronnen voor moeders.

Bijbels opvoeden Jarenlang publiceerde Andrea van Hartingsveldt-Moree boekjes voor dagelijkse vorming van kinderen. Andrea schreef over onderwerpen als: 'Bidden en Bijbellezen', de 'Namen van God', de 'christelijke feestdagen' en de 'Heidelbergse Catechismus'. Onderwijs vanuit de Bijbel vormt daarbij het uitgangspunt.
Sinds enkele jaren deelt Andrea haar toerusting via de website Bijbelsopvoeden. Op Instagram deelt zij dagelijks inspiratie rondom weekthema's. Bijbelse vorming voor kinderen, met Bijbelteksten om te leren en leuke verwerkingsactiviteiten. Direct bruikbaar in het gezin. Rondom thema's als 'de Heilige Doop', 'Kind en kerk&…

Psalm 73: Als de vragen groter zijn dan je antwoorden (ds. L. Kievit, geluidsopname)

Afbeelding
‘God spreekt tot ons over zaken die aan alle kanten en in hoge mate aanvechtbaar zijn. Wij moeten ons eigenlijk niet zozeer verwonderen over de vragen die hierbij rijzen, als wel dat zoveel mensen nauwelijks aan dit vragen toekomen. Asaf zat tenslotte met alles en iedereen in de war.’ Aldus ds. L. Kievit in een preek over Psalm 73, op 26 juli 1970 in Putten. Volgens ds. L. Kievit gaat het hier bij Asaf niet over een ‘denkvraag’, maar over een ‘levensvraag’. We hoeven geen hoge stand op te houden. Psalm 73 laat zien dat er ook ruimte is voor tobbers, die niet alles weten. ‘Het hele handelen van God kan een donker raadsel worden,’ stelt ds. L. Kievit. Je komt er niet meer uit met de Heere, die toch alle dingen regeert. ‘God die zulke rake klappen kan uitdelen. Die zomaar strepen zet door dingen waar wij zeker van waren. Zodat we duizend keer zeggen; “Moest het nu zo, Heere? Waar dient dit nu eigenlijk toe?”’ De vraag van Asaf is eigenlijk: ‘Waar is God in de nacht?’ Volgens Kievit is he…

J.C. Ryle geeft acht praktische tips aan Bijbellezers

Afbeelding
‘De Bijbel, die door de Heilige Geest aan het hart wordt toegepast, is, na de bekering, het belangrijkste middel waardoor mensen in het geloof opgebouwd en bevestigd worden.’ J.C. Ryle (1816-1900). Hij geeft acht aanwijzingen voor Bijbellezers. Gods manierDe Schepper van hemel en aarde heeft een oneindig aantal mogelijkheden om mensen onderwijs te geven. Hij kiest er echter voor om dit te doen door middel van de Bijbel, het geopenbaarde Woord van God. Calvijn (1509-1564) zegt daarover in zijn Institutie: ‘Het is duidelijk dat God voor allen die Hij ooit met vrucht heeft willen onderwijzen, Zijn Woord als hulpmiddel aangewend heeft. Omdat Hij voorzag dat het beeld van Hem dat in de onovertroffen schoonheid van de wereld ingedrukt is, te weinig uitwerking zou hebben.’ (Boek 1, H6, 3) We hebben het Woord nodig, om de Heere te leren kennen zoals Hij is. AanwijzingenVolgens J.C. Ryle is de Bijbel ‘absoluut noodzakelijk tot behoud’. Hij geeft  adviezen hoe je de Bijbel kunt lezen. Samenvatt…

Oog en oor voor de enkeling

Afbeelding
Bij kerkelijke activiteiten hebben we de neiging om te tellen, in plaats van te wegen. Jezus leert echter oog te hebben voor de enkeling. Welk dwalende schaap heeft jouw hart? Verdwaald schaapVolgens de overlevering leefde de apostel Johanns als oude man in Efeze. In een boekje van een Duitse predikant kwam ik een verhaal tegen over de oude apostel, dat reeds eeuwenlang wordt doorgegeven. ‘Op een van zijn reizen vindt hij een innemende, veelbelovende jongen, van wie het hart ontvankelijk schijnt te zijn voor het goede. Johannes voelt zich zo tot hem aangetrokken, dat hij zich met vaderlijke liefde over hem ontfermt. Als hij verbannen wordt, vertrouwt hij de zorg voor de jongen aan de bisschop van de gemeente toe. Het duurt echter niet lang of de jongeman valt in verkeerde handen. Nadat hij alles heeft doorgebracht, vlucht hij naar de woestijn en wordt aanvoerder van een roversbende. Enige jaren later, uit zijn verbanning teruggekeerd, vraagt Johannes van de bisschop zijn zoon terug. ‘…

Zes aanwijzingen om te verblijven in dat wat je hoorde

Afbeelding
‘Zoals de loods die het schip bewaart, wordt bewaard door het schip; zo is het met het evangelie dat in ons blijft, het is daardoor dat we behouden worden tot eeuwig leven.’ Aldus Nathanaël Hardy (1618-1670) over blijven in de waarheid. PuriteinOp twintigjarige leeftijd mocht Nathanaël Hardy preken in de Kerk van Engeland. Hij werd een populaire prediker. In de roerige politieke en kerkelijke omstandigheden waarin hij een weg zocht, bleek hij een verbinder. Hardy diende in allerlei functies en werd drie jaar voor zijn dood bevestigd als ‘archdeacon of Lewes’. In een preek over 1 Joh. 2: 24-25 gaf Hardy zijn gemeenteleden vijf aanwijzingen om te blijven in dat wat men als boodschap hoorde verkondigen. Zes aanwijzingen1.Streef naar gedegen kennis. Hij die de waarheid omarmt, zonder te weten waarom; zal haar zonder dat te beseffen achterlaten. Een schip dat de ballast niet goed verdeelt, zal snel omslaan. Laat dat wat je hoorde worden goedgekeurd op goede gronden, dan zal het je blijvend…

Trouw als de Meester

Afbeelding
‘Woon in God, broeders; ga niet soms naar Hem, maar blijf in Hem.’ Dat zei Spurgeon tegen de mannen die studeerden aan zijn predikantenopleiding. Voorgangers hebben een eerlijke behandeling nodig om volgeling te blijven. SchuldbelijdenisEen christen kan niet zonder schuldbelijdenis. Wie aan het eind van een dag de balans opmaakt, moet bekennen in veel dingen Gods eer niet bedoeld te hebben. Dat geldt niet alleen voor gemeenteleden, maar ook voor voorgangers. In de zeventiende eeuw stelde de Kerk van Schotland een ‘ootmoedige bekentenis van de zonden van de bediening op’. Horatius Bonar (1808-1889) haalt voorbeelden aan uit deze schuldbelijdenis in zijn boekje ‘Passie voor verloren zielen.’Ik citeer tien aandachtspunten, er zouden er veel meer te noemen zijn: 1.Zich niet afvragen of men in Christus is vóórdat men zich voor de bediening aanmeldt. Men heeft geen praktische kennis en bevinding van de verborgenheid van het Evangelie alvorens men die aan anderen gaat verkondigen. 2.Zich nie…

Wat is de betekenis van de offers? (beeldopname)

Afbeelding
Als je de Bijbel leest van kaft tot kaft, ken je de uitgebreide beschrijving van de offerdienst in het Oude Testament. Daar gaat een geweldige schoonheid in schuil. Dr. P. de Vries geeft daar oog voor. TabernakelIn de Bijbel wordt de kosmos beschreven als een tabernakel van God, vergelijkbaar met een huis (Ps. 78: 23, 69; Gen. 7: 11; Job 9: 8; 26: 11). De oplettende lezer ziet een parallel tussen het ontstaan van de schepping (Gen. 1: 31-2:3) en de tabernakel (Ex. 39-40). Blijkbaar gaat er verborgen schoonheid schuil in de Schrift, waar je oog voor kunt krijgen. Dr. P. de Vries maakte studie naar de offerdienst en toont de blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving aan. In de tabernakel brachten de priesters offers. Wat was de betekenis van deze offers? Wat betekenen deze offers voor de verzoening, vergeving en reiniging van de zonden? Hoe verhoudt zich deze offerdienst tot het Nieuwe Testament?

Lezing in drie delenFonteinDr. P. de Vries schreef naar aanleiding van zi…